Mi történik, ha a Társaság saját tőkéje csökken?

Mi történik, ha a Társaság saját tőkéje csökken? A Focus Audit Kft. alábbi blogbejegyzése a Saját tőke csökkenés kérdéskörét járta körbe.
A Társaság saját tőkéje különböző gazdasági események folytán – mint például a veszteséges gazdálkodás, a tőkekivonás, az osztalékfizetés – természetszerűleg csökken. Ha a csökkenés mértéke akkora, hogy a saját tőke kevesebb lesz, mint a tulajdonosok vagyoni hozzájárulása, akkor a csökkenés veszélyt jelenthet a Társaság vagyoni helyzetére, jövőbeli működésére. Szélsőséges esetben a saját tőke negatívvá is válhat, ami azt jelenti, hogy a Társaság külső kötelezettségei meghaladják a Társaság vagyoni javainak (eszközeinek) értékét.

Az ilyen kritikus csökkenéseket a könyvvizsgálónak is különös tekintettel kell vizsgálnia, mivel ezek a vállalkozás működését veszélyeztetik. Mindez a tulajdonosok és a Társaság további érintettjei, így a munkavállalók, vevők, beszállítók és a hitelezők számára is hátrányos lehet. Emiatt a cégjogi törvények, így a Polgári törvénykönyv is előírásokat tartalmaz arra az esetre, hogy mit kötelező a Társaságnak, vezetésének és tulajdonosainak tőkevesztés esetén tenni.

Kritikus saját tőke értékek a Ptk. alapján
A – Ptk. 3:133. § szakasz (2) bekezdése alapján „Ha egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem éri el az adott társasági formára kötelezően előírt jegyzett tőkét, és a tagok a második év beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem gondoskodnak, e határidő lejártát követő hatvan napon belül a gazdasági társaság köteles elhatározni átalakulását. Az átalakulás helyett a gazdasági társaság a jogutód nélküli megszűnést vagy az egyesülést is választhatja.

A korlátolt felelősségű társaságok esetén a Ptk. 3:189. § szakasz (1)-(3) bekezdései alapján „az ügyvezető késedelem nélkül köteles összehívni a taggyűlést vagy annak ülés tartása nélküli döntéshozatalát kezdeményezni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent. Ebben az esetben a tagoknak határozniuk kell pótbefizetés előírásáról, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról vagy a törzstőke leszállításáról; mindezek hiányában a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. A taggyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani. Ha a taggyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó körülmény változatlanul fennáll, a törzstőkét le kell szállítani.

A részvénytársaságok esetén a Ptk. 3:270. § szakasz (1)-(3) bekezdései szerint „az igazgatóság köteles nyolc napon belül – a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni vagy közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalt kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut, hogy a részvénytársaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent. Ebben az esetben a részvényesek kötelesek a közgyűlésen vagy közgyűlés tartása nélkül olyan határozatot hozni, amely alkalmas a megjelölt ok megszüntetésére; vagy dönteniük kell a társaság átalakulásáról, egyesüléséről vagy szétválásáról; ezek hiányában a társaság megszüntetéséről. A közgyűlés ezzel kapcsolatos határozatait három hónapon belül végre kell hajtani. Ha a közgyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó körülmény változatlanul fennáll, az alaptőkét le kell szállítani.”

Látható, hogy a saját tőke a jogszabályi keretek meghatározott szintje alá történő csökkenése esetén a társaság tulajdonosainak be kell avatkozniuk a céghelyzet megoldása érdekében. Hogy milyen lehetőségekkel javítható a tőkehelyzet, azt a következő blogbejegyzésünkben vesszük górcső alá.